कृषि विकास कार्यालय ,जाजरकोटकृषि ज्ञान केन्द्र, जाजरकोटको रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा आ.ब २०७६/७७ बाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली  प्रदेश अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रही कृषि विकास कार्यालयको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने, प्रयोगशाला सेवाहरु, प्राविधिक र कृषकहरुको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरुलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको श्रोतकेन्द्र विकास, कृषि इन्र्टन, कृषि तथ्याङ्कहरु संकलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ ।

    वर्तमान नेपालको बदलिदो संरचना अनुसार बिगतमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयबाट प्रदान हुदै आएका सेवा सुबिधाहरु स्थानीय तहबाट प्रबाह भै रहेको अवस्थामा विउ/बाली/बिषादी/रासायनिक मलखाद निरिक्षण, एग्रोभेटहरुको कारोबारमा नियगमन, रोग कीराको पहिँचान तथा व्यवस्थापन,  प्रयोगशाला परिक्षण इत्यादी बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु केन्द्रको प्रमुख दायित्व रहन आएको छ ।  उपरोक्त सेवाहरु बाहेक अनुदान प्रणालीमा आधारित भई नीजि उद्यमी, कृषक समूह, कृषक सहकारी संस्थाहरु मार्फत ब्यावसायिक कृषिजन्य बाली/बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि र खेती प्रणाली सुधार तथा बजार प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने खालका कार्यहरुपनि कार्यलयबाट  हुदै आएका छन् ।

    कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राङ्गारिक खेती प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने एकिकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन, जैबिक तथा वनस्पतिक विषादीको प्रयोगबाट रोग/कीरा व्यवस्थापन , प्राङ्गारिक मलखादको गुणस्तरमा सुधार, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन इत्यादी कार्यमा सहयोग मिल्ने खालका गतिबिधिहरुमा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।  उत्पादित बाली/बस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि, कृषि व्यापार/व्यवसाय, कृषि पर्यटन, कृषि प्रशोधन, खाद्य स्वस्थता, गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वृहत प्राथमिकता क्षेत्र रहेकाछन् ।

उद्येश्य

  • १. सम्भाव्यता तथा भौगोलिक विषेशताका आधारमा कृषि उत्पादन‚उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
  • २. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामुलक‚ दिगो एवं व्यवसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने।
  • ३. कृषिमा आधारित उद्योग विकास गरी रोजगारी एवं आयस्तर वृद्धि गर्ने।
  • ४. कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने ।
  • ५. Adaptive research संचालन गरी प्रविधि विस्तार‚ verification गर्ने।
  • ६. कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्था एवं कृषिजन्य लघुउद्यमहरुलाई बढावा दिई गैर फार्म रोजगारी वृद्धि गर्ने।
  • ७. कृषि विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्ने।

योजना


कृषि विकास कार्यालयको   स्विकृत कार्यविवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।


– स्थानीय समस्यामा आधारित स–साना अध्ययन परीक्षण तथा भ्यालिडेशन परीक्षण सन्चालन गर्ने,

– माटो तथा मल, बाली संरक्षण र बीउविजन परीक्षण सम्वन्धी सामान्य प्रयोगशाला सेवा,

– नविनतम कृषि प्रविधि प्रसारको लागि आवश्यक कृषि प्रसार शैक्षिक क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवसायिक कृषक र व्यवसायीहरुको लागिकृषि पशपंक्षीसँग सम्वन्धित विशिष्टीकृत ज्ञान सीप प्रदान गर्न एडभान्स तालिम संचालन गर्ने,

– स्थानीय तहको क्षमताले नभ्याउने प्रकृतिका विशेषज्ञ प्राविधिक सेवा टेवा,

– प्रदेश अन्तर्गत सन्चालन हुने संघीय कृषि विकास कार्यक्रम, आयोजनाको समन्वय तथा सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने,

– प्रदेश सरकार मार्फत सन्चालन हुने कृषि विकास कार्यक्रम, आयोजना संचालनमा प्रदेशसरकारलाई सहयोग गर्ने,

– कृषि आर्थिक महत्वका स्थानीय कृषि जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्ने,

– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको बाह्य अनुसन्धान स्थलको रुपमा कार्य गर्ने,

– बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको लागि स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने,

– स्थानीय तह र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्वन्धि कार्य,

– बहु स्थानीय तह समेटी कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजनाहरुको संचालन र नियन्त्रण,

– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कमाण्डक्षेत्र भित्रका पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुको लागि प्राविधिक सेवा टेवा,

– एग्रो इकोलोजिकल जोन अनुसारको प्राथमिकता प्राप्त बाली बस्तु विकासको योजना, मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला विकास तथा कार्यान्वयनको समन्वय

– कृषि स्नातक तथा जे.टी.ए कोर्ष अध्ययनरत विधार्थीहरुका लागि इन्टर्नसिप कार्यक्रम संचालन,

– स्थानीय तहका कृषि विकासका इकाइहरुबाट कृषि सम्वन्धि तथ्याँक सँकलन तथा अध्यावधिक गर्ने । साथै सँकलित तथ्याँक प्रदेश र संघीय तालुक निकायहरुमा पठाउने,

– आफ्ने कमाण्ड क्षेत्रभित्र कृषि उद्यम तथा व्यवसाय सन्चालन गर्न चाहनेहरुको लागि व्यवसाय विकास सेवा उपलव्ध गराउने,

– किसान कल सेन्टर सन्चालन गर्ने,

– समग्र कृषि विकासको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्ने ।

सुझाब सल्लाहको लागि

Copyright © 2020. All Rights Reserved.